Dekani Fakultetit Ekonomik

xhevat.sopi@uni-gjilan.net

Mashkull

Hyrja A

Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi

CV Xhevat Sopi - alb&eng

Shkarko