Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
Tetor 22, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve për diplomim – Afati i Shtatorit 2020 te Prof.Ass.Dr. Refik Kryeziu
Tetor 20, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Vendimet e Këshillit të Fakultetit për kërkesat e studetëve për vazhdim të studimeve dhe pagesa të semestrave në UKZ – Fakulteti Ekonomik
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021
Tetor 12, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2019/2020
Tetor 7, 2020 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
Tetor 1, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi
Shtator 26, 2020 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga Prof.Ass.Dr. Shefket Jakupi
Shtator 22, 2020 MË SHUMË