Fakulteti Ekonomik

Programet studimore:

Programet e studimit (PS) – Informata te pergjitheshme
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhim dhe Ndërmarrësi-1 tetor 2020 - 30 shtator 2023
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhim i Marketingut dhe Shitjes-1 tetor 2020 - 30 shtator 2023
SHKARKO
Programi i studimit Banka Financa Kontabilitet – 2013-14 deri 2016-17
SHKARKO
Programi i studimit Banka Financa Kontabilitet – 2017-18 deri 2019-20
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhment dhe informatike – 2013-14 deri 2015-16
SHKARKO
Programi i studimit Menaxhment – 2016-17 deri 2018-19
SHKARKO
Programi i studimit Marketing – 2013-14 deri 2016-17
SHKARKO
Programi i studimit Marketing – 2017-18 deri 2019-20
SHKARKO

Syllabuset

6.1.Auditimi-1

Shkarko

6.1.Menaxhmenti-Strategjik

Shkarko

6.2.-Kerkimet-e-Marketingut

Shkarko

6.2.Teknologjia-informatike-dhe-Planifikimi-i-projekteve

Shkarko

6.3.-Marketingu-Industrial

Shkarko

6.3.Menaxhmenti-i-Operacioneve

Shkarko

6.3.-Tatimet-e-korporatave

Shkarko

6.4.-Analiza-e-te-dhenave-per-hulumtime-ne-biznes

Shkarko

6.4.-Financat-publike

Shkarko

6.4.-Marketingu-Ndërkombëtar

Shkarko

6.5.-Analiza-e-te-dhenave-per-hulumtime-ne-biznes

Shkarko

6.5.-Etika-e-biznesit

Shkarko

6.5.-Menaxhmenti-bankar

Shkarko

6.6.-Etika-e-biznesit

Shkarko

6.6.-Etika-në-biznes

Shkarko

6.7.Menaxhmenti-bankar

Shkarko

Menaxhimi-i-riskut-dhe-sigurimet-1

Shkarko

Syll_Analiza-dhe-raportimi-Financiar_BSc

Shkarko

1.1.-Mikroekonomia-I

Shkarko

1.1-Syllabusi_Mikroekonomia

Shkarko

1.2.-Matematikë-për-ekonomistë

Shkarko

1.2-Syllabusi-Matematika-per-ekonomiste

Shkarko

1.3.-Informatika

Shkarko

1.3-Syllabus-Informatike

Shkarko

1.4.-E-drejta-biznesore

Shkarko

1.4-Syllabusi-E-drejta-biznesore

Shkarko

1.5-Gjuhë-Angleze-I

Shkarko

1.5-Shkrimi-akademik

Shkarko

2.1-Makroekonomia-I-

Shkarko

2.1-Syllabusi_Makroekonomia

Shkarko

2.2.Bazat-e-kontabilitetit

Shkarko

2.2.-Syllabusi-Bazat-e-Kontabilitetit

Shkarko

2.3-Bazat-e-Statistikes

Shkarko

2.3-Statistika

Shkarko

2.4.-Bazat-e-Menaxhimit

Shkarko

2.5.-Ekonomia-e-KS-dhe-BE-së

Shkarko

2.5-Syllabusi-Gjuhë-Angleze-I-shqip

Shkarko

2.6.-Hyrje-në-Biznes

Shkarko

3.1.-Financa

Shkarko

3.2.-Bazat-e-kontabilitetit-Menaxherial

Shkarko

3.3.-Kontabilitet-financiar

Shkarko

3.4.-Analiza-Statistikore-financiare

Shkarko

3.5.-Menaxhment

Shkarko

3.6.-Marketing

Shkarko

3.7.-Mikroekonomi-e-avancuar

Shkarko

4.1.-Financat-e-Korporatave

Shkarko

4.2.Kontabiliteti-Menaxherial

Shkarko

4.3.Shkrimi-akademik

Shkarko

4.4.-Teoria-dhe-politika-monetare

Shkarko

4.5.-BVM-dhe-Ndërmarrësia

Shkarko

4.6.Makroekonomi-e-avancuar

Shkarko

4.7.-Gjuhë-Angleze-II-

Shkarko

5.1.-Tregjet-dhe-institucionet-financiare

Shkarko

5.1.Vendosja-në-biznes

Shkarko

5.1-Sjellje-Konsumatore

Shkarko

5.2.Banka-dhe-afarizem-bankar

Shkarko

5.2.Menaxhimi-i-Distribuimit

Shkarko

5.2.-Menaxhmenti-Financiar

Shkarko

5.3.-Menaxhimi-i-Projekteve

Shkarko

5.3.Promocioni

Shkarko

5.4.-Menaxhimi-i-Inovacioneve

Shkarko

5.5.-Kontabiliteti-publik

Shkarko

5.5.-Menaxhimi-i-dijes

Shkarko

5.5.Vendosja-në-biznes

Shkarko

5.6.-Menaxhimi-i-ivestimve

Shkarko

5.6.-Menaxhimi-i-Projekteve

Shkarko

5.6.Menaxhmenti-Financiar

Shkarko

5.7.-Analiza-e-investimeve

Shkarko

5.7.-Komunikim-biznes-

Shkarko

5.7.Kontabiliteti-Menaxherial

Shkarko