Janar 23, 2020

Lënda: Etika në Biznes-MA, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Janar 23, 2020

Lënda: Etika në Biznes-MNXH, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Janar 23, 2020

Lënda: Etika në Biznes-M&I, Prof. Refik Kryeziu; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Janar 22, 2020

Lënda: GJUHË GJERMANE I,Prof: Milote Sadiku; (Rezultatet e testit të parë)
SHKARKO

Janar 18, 2020

Lënda: Menaxhmenti, Prof. Naim Mustafa; (Rezultatet e kolokviumit II)
SHKARKO

Janar 18, 2020

Lënda: Komunikimi në Biznes, Prof. Refik Kryeziu; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 17, 2020

Lënda: Menaxhimi i dijës, Prof. Naim Mustafa; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 17, 2020

Lënda: Menaxhimi i inovacioneve, Prof. Naim Mustafa; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 17, 2020

Lënda: Vendosja në Biznes, Prof. Naim Mustafa; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 17, 2020

Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Arben Mustafa; (Nota përfundimtare)
SHKARKO

Janar 14, 2020

Lënda: Menaxhimi i inovacioneve, Prof. Naim Mustafa; (Kolokviumi II)
SHKARKO

Janar 13, 2020

Lënda: Menaxhmenti Financiar-BFK, Prof. Refik Kryeziu; (Kolokviumi II)
SHKARKO