Dhjetor 1, 2020

Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi; (Rezultatet e Kolokviumit I)
SHKARKO

Nëntor 28, 2020

Lënda: Makroekonomia I, Prof. Gëzim Tosuni ; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 28, 2020

Lënda: Mikroekonomia I, Prof. Gëzim Tosuni ; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 28, 2020

Lënda: Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, Prof. Gëzim Tosuni ; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 28, 2020

Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare, Prof. Gëzim Tosuni ; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 27, 2020

Lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 27, 2020

Lënda: Mikroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 27, 2020

Lënda: Makroekonomia I, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 27, 2020

Lënda: Hyrje ne Biznes, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 27, 2020

Lënda: Financat e Korporatave, Prof. Arben Mustafa; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 25, 2020

Lënda: Menaxhimi i projekteve, Prof. Fehmi Azemi; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO

Nëntor 25, 2020

Lënda: Matematika financiare, Prof. Musa Ajeti; (Afati i Nëntorit 2020)
SHKARKO