Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Planprogrami juaj

 

Programi: Shkenca Kompjuterike

Informata të përgjithshme për Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
SHKARKO
Plani i Studimeve 2014-2017
SHKARKO
Plani i Studimeve 2016-2019
SHKARKO
Plani i Studimit E - Qeverisja Master
SHKARKO

Lëndët Kreditë Programi Statusi Syllabus