Projektet

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

Porgrami:  Shkencat Kompjuterike
Specializimi: Softuer Inxhinierik dhe Web Dizjan/ Informatika për ekonomi
Lënda: Projekti në SEW/IE

Lënda Projekti është lëndë obligative e paraparë për të dy specializimet (SEW respektivisht IE) në semestrin e V (pestë) të programit Shkencat Kompjuterike.

Lënda projekti përfshin angazhimin që do ta kenë studentët e vitit të tretë në të dy specializmet, në kuadër të përmbushjes së punës praktike hulumtuese në lëndën Projekti në SEW dhe Proejkti në IE, të paraparë nga Plani dhe Programi studimor i Programit të akredituar dhe ri-akredituar Shekncat Kompjuterike.

Ashtu si edhe është shënuar në Raportin e Vetëvlerësimit, Kursi  Proejkteti në SEW respektivisht  Projekti në IE ngërthen në vete një numër të konsideruar të kredive – gjithësej 8 ECTS. Qëllimi i këtij kursi është aftësimi praktik i studentëve, përbënë pjesën praktike të punës së studentit në zgjidhjen e ndonjë problemi të caktuar dhe të emërtuar nga mësimdhënësit e lëndëve profesionale.

Mësimdhënësit e FSHK, paraprakisht hartojnë listën e problemeve/detyrave të titulluar lista e projekteve, në kuadër të të cilave duhet shtjelluar çështje të ndryshme të identifikuara nga mësimdhënsit në bashkëpunim me insitucionet/kompanitë me të cilat UKZ ka marrëveshje bashkëpunimi.

Me pëlqimin e Këshillit të Fakultetit respektivisht dekanit të fakultetit, mund të merren në konsiderim edhe tema – projekte të cilat ndërlidhin IT me fusha tjera (si shkenca natyrore, matematikë, etj).

Projekti punohet nga studentët individualisht (në raste të veqanta edhe në grupe). Studentët vlerësohen me notë e cila reflekton ngritjen e tyre profesionale.

Msimdhënësit do të propozojnë Tema të Projektit të cilat pas aprovimit nga Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, publikohet dhe zgjidhen nga studentët.

 

Dekani i Fakulteti të Shkencave Kompjuterike, Prof.asoc. dr. Artan Dërmaku

Shtator 18, 2020

Propozime të projekteve në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për lëndën Projekti në SEW dhe IE semestri dimror i pestë (V) për vitin akademik 2020/2021
SHKARKO