Fakulteti Juridik – Master: Qeverisja Lokale & Shoqëria Demokratike

Lëndët Kreditë Programi Statusi Syllabus