Maj 3, 2021

Lënda: Menaxhimi ne Qeverisjen Lokale, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Prillit)
SHKARKO

Mars 15, 2021

Lënda: MENAXHIMI NË QEVERISJEN LOKALE, Prof. Naim MUSTAFA; (Afati i Janarit 2021)
SHKARKO

Shtator 18, 2020

Lënda: SIGURIA NGA KRIMET KIBERNETIKE, Prof. FEJZULLAH HASANI; (Afati i Shtatorit 2020)
SHKARKO

Mars 7, 2020

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Abdulla Azizi; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 7, 2020

Lënda: Hartimi i akteve nënligjore dhe komunikimi përmes shkresave dhe parashtresave në AL, Prof. Abdulla Azizi; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 3, 2020

Lënda: Financat lokale dhe menaxhimi i tyre, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 3, 2020

Lënda: Menaxhimi në qeverisjen lokale, Prof. Naim Mustafa; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 2, 2020

Lënda: Bashkëpunimi ndër-komunal dhe rajonal, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 2, 2020

Lënda: Bashkëpunimi ndër-komunal dhe rajonal, Prof. Dukagjin Leka; (Kollokviumi II)
SHKARKO

Mars 2, 2020

Lënda: Qeverisja Lokale në Rajon, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Mars 2, 2020

Lënda: Projekt Hulumtues, Prof. Dukagjin Leka; (Afati i Janarit 2020)
SHKARKO

Tetor 28, 2019

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Sabiha Shala; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO