Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”, 27 shtator 2019
Shtator 19, 2019 MË SHUMË
Njoftim lidhur me orarin e mbajtjes se provimeve nga prof. Urtak Hamiti
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në programin “Coca-Cola përkrah Rininë”
Shtator 18, 2019 MË SHUMË
UKZ edhe këtë vit bashkorganizator i manifestimit kulturor “Takimet e Dom Mikelit”
Shtator 17, 2019 MË SHUMË
Ftesë për shënimin e “Ditës Ndërkombëtare të Sportit Universitar”
Shtator 17, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për pranim të studentëve
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020
Shtator 16, 2019 MË SHUMË
Senati i Universitetit “Kadri Zeka” – Njoftim
Shtator 13, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në ligjeratën me temë “Menaxhimi i mbeturinave dhe ekonomisë qarkore”
Shtator 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim per ndryshim te dates se mbajtjes se provimeve ne te cilat pergjegjes eshte Prof Urtak Hamiti
Shtator 12, 2019 MË SHUMË
Vendim për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studime Master
Shtator 10, 2019 MË SHUMË