Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020
Gusht 21, 2019 MË SHUMË
Vendimi për anulim të pozitës për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Juridiko Civile, sipas konkursit të publikuar, nr. 01/375 te dt. 25.03.2019
Gusht 6, 2019 MË SHUMË
Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit
Gusht 2, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
Njoftim Për korrigjim të konkursit me Ref. Nr, 01/1039  datë 14/06/2019, për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësinë akademike të Fakultetit Ekonomik
Qershor 26, 2019 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020
Qershor 17, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/B- Fakulteti Juridik
Qershor 12, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit
Qershor 11, 2019 MË SHUMË
Konkurs për rektor të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Qershor 7, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Ekonomik
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Edukimi
Maj 31, 2019 MË SHUMË