Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 2020-2021
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raport vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Fakultetin e Edukimit 2020
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raporti i Komisionit vlerësues në konkursin pëzgjedhjen e një ligjeruesi në lëndën e artit figurativ
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik, Drejtimi Master QLSHD për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Tetor 15, 2020 MË SHUMË
Njoftim – Afati për aplikim në Konkursin për angazhimin e personelit akademik
Tetor 4, 2020 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e një Ligjëruesi në marrëdhënie të rregullt pune për lëndët e Artit figurativ në Fakultetin e Edukimit të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Shtator 29, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Dr.Sc. Nysret Demaku
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021
Shtator 24, 2020 MË SHUMË