Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur në konkursin e datës 05.11.2015 për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh të Vizatimit, Arteve figurative dhe metodologjisë së arteve.
Mars 3, 2016 MË SHUMË
Njoftim
Mars 3, 2016 MË SHUMË