Raport i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2016
Gusht 1, 2016 MË SHUMË