Në UKZ kanë qëndruar përfaqësues të Ambasadës së Francës në Kosovë
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kohen e mbajtjes së Kolokviumeve në lëndët “Ndërmarrësia” dhe “Marketingu Industrial”
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MENAXHIMI I RISKUT DHE SIGURIMET
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MAKROEKONOMI I
Prill 18, 2018 MË SHUMË