Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UKZ
Prill 17, 2019 MË SHUMË
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për zgjedhjet ne UKZ dhe punën e Këshillit të Fakultetit te datës 13.03.2015
Prill 17, 2019 MË SHUMË
Rregullorja për Zgjedhjet Studentore
Prill 17, 2019 MË SHUMË