Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim per kohen e mbajtjes se provimeve ne programin e-qeverisja
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti i Edukimit
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Ekonomik
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kohën e mbajtjes së provimit në lënden Marketingu Industrial
Shtator 26, 2019 MË SHUMË