Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; Juridik 19-20
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; FSHK 19-20
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Njoftim për praktikë /punë në Bankën për Biznes
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për angazhim – Mësimdhënës Fusha e Marketingut
Tetor 25, 2019 MË SHUMË