Në UKZ është mbajtur punëtori për Harmonizimin e Syllabuseve me Kurrikulën Bërthamë të Kosovës
Prill 23, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit në nivelin bachelor dhe master
Prill 23, 2021 MË SHUMË
SHKOLLA VERORE ANTALL JOZSEF NË BUDAPEST
Prill 23, 2021 MË SHUMË