Buletini Nr.10

Shtator 6, 2019

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 14.06.2019 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik

E drejta e ankesës së kandidatëve  ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit te  Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.

Buletini nr.10 -Fakulteti i Edukimit

Shkarko

Buletini nr.10- Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Shkarko

Buletini - Nr. 10 Fakulteti Ekonomik

Shkarko