Buletini Nr.11 – Fakulteti Juridik

Janar 14, 2021

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 04.11.2020 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik

E drejta e ankesës së kandidatëve  ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit te  Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.

Fakulteti Juridik pozita nr. 1

Fakulteti Juridik pozita nr. 2

Fakulteti Juridik pozita nr. 3

Fakulteti Juridik pozita nr. 4

Fakulteti Juridik pozita nr. 5