Buletini nr.9/B- Fakulteti Juridik

Qershor 12, 2019

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 26.03.2019 për zgjedhjen e personelit akademik.

E drejta e ankesës së kandidatëve ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit të Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.

Referati i Komisionit Vleresues per Zgjedhjen e Personelit Akademik 1

Shkarko

Referati i Komisionit Vleresues per Zgjedhjen e Personelit Akademik 2

Shkarko

Referati i Komisionit Vleresues per Zgjedhjen e Personelit Akademik 3

Shkarko