DISKUTIM PUBLIK I KALENDARIT VJETOR PËR SIGURIMIN E CILËSISË NË UKZ

Prill 29, 2021

Universiteti publik “Kadri Zeka” në Gjilan, respektivisht Zyra për Shkencë, Zhvillim Akademik dhe Cilësi, pas punës së bërë dhe pas disa takimeve me menaxhmentin e lartë dhe koordinatorët e cilësisë nga Njësitë Akademike, e vënë në diskutim Kalendarin vjetor për Sigurimin e Cilësisë.

Luteni të bëni komentet, sygjerimet dhe propozimet e juaja rreth këtij kalendari, në e-mail adresën; info@uni-gjilan.net, deri më datë 07.05.2021.

Keni të bashkangjitur Kalendarin vjetor të Cilësisë së Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

Kalendari vjetor i Cilesise se UKZ-se – 2021