Diskutim publik për draft Strategjinë e Arsimit 2022-2026 dhe draft Planin e veprimit 2022-2026

Maj 12, 2022

Të nderuar/a,

MASHTI në pajtim me nenin 7 të Rregullores për punën e Qeverisë Nr. 09/2011, ka vënë në diskutim publik draft – Strategjinë për Arsim dhe Planin e Veprimit 2022 – 2026.

Ju lutem që komentet eventuale t’i dërgoni brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditësh, konkretisht deri me datën 2  qershor 2022, në emalin: haki.sfishta@rks-gov.net.

Draft Strategjia e Arsimit 2022-2026

Draft Plani i veprimit të Strategjisë për Arsim 2022-2026