Është mbajtur takimi online mes partnerëve në Projektin SHPRESË

Maj 18, 2020

Është mbajtur takimi online, mes partnerëve në Projektin SHPRESË i Caritasit Zviceran, ku Universitetin “Kadri Zeka” e ka përfaqësuar, Prof. Ahmet Ibrahimi.

Projekti SHPRESE ka për qëllim të ngrit kapacitetet e edukatorëve të ardhshëm në arsimin para fillor në punën me metodologji bashkëkohore në APF. Është duke u punuar dhe bashkëpunuar me Fakultetet e Edukimit në Gjilan, Gjakovë,  Mitrovicë dhe Prizren për të rishikuar dhe harmonizuar syllabuset relevante, si pjesë e kurrikulës ekzistuese të universiteteve, me kurrikulën bërthamë në Kosovë. Harmonizimi fokusohet në përfshirjen e aktiviteteve praktike dhe qasjes e të mësuarit përmes lojës e cila është në qendër të projektit SHPPRESSE. Pas një punëtorie të suksesshme, mirëpresim takimin tonë të ardhshëm me ç ‘rast do të ndahen rezultatet nga Fakultetet dhe do të përcaktohen hapat në vijim.

Projekti SHPRESE (Vendosja e Standardeve të Cilësisë së Lartë për Arsimin, Shkencën dhe Ekonominë Parashkollore) përfaqëson një risi pasi është një projekt i ashtuquajtur sistemik. Ai në fakt adreson të gjitha aspektet që lidhen me shpeshtësinë e djemve dhe vajzave në kopshtin e fëmijëve: trajnimi i stafit, mbikëqyrja e punës cilësore, zhvillimi i aftësive profesionale të mësuesve, cilësia e lojërave është përgjithësisht hapësira arsimore. E gjithë kjo duke respektuar kurrikulën kombëtare të Kosovës.