Ftesë/Prezantimi i kornizës ligjore “Pasuria e Përbashkët dhe Mbajtja Financiare”

Mars 4, 2019

Te nderuar,

Organizata INJECT – Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi me qëllim që të fuqizojë dhe të mbështesë grupet e margjinalizuara (gratë, pleqtë, fëmijët, komunitetin LGBT+ dhe minoritetet) në mënyrë që të arrihet barazia gjinore, të respektohen të drejtat e njeriut, drejtësia sociale, mbrojtja dhe përfshirja sociale e të gjitha kategorive pa asnjëdiskriminim gjinor, etnik apo social, do të bëjë prezantimin e kornizës ligjore “Pasuria e Përbashkët dhe Mbajtja Financiare” nga ekspertja e fushës dhe drejtoresha e organizatës Inject, znj. Luljeta Aliu, me datë 20 Mars 2019 nga ora 13:00 – 14:00, salla A34 në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan.

Gjeni të bashkëlidhur ftesën: Injet – Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi