Kokurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021

Dhjetor 10, 2020

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 04/L-037, si dhe nenit 48, paragrafi 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan dhe bazuar në vendimin e miratuar nga Senati në mbledhjen XV, të mbajtura më datë 26.10.2020, Senati i Universitetit merr vendim për të shpallur Kokurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021.

Kokurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021

Shkarko

Konkursa za izbor-ponovni izbor redovnog akademskog osoblja u akademskim jedinicama Javnog Univerziteta Kadri Zeka u Gnjilanu, za akademsku godinu 2020-2021

Shkarko

F1-Formular

Shkarko