Konkurs

Prill 26, 2019

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti Publik “Kadri Zeka”, Gjilanit, shpall këtë Konkurs:

Konkursi në gjuhën shqipe

Shkarko

Konkursi në gjuhën serbe

Shkarko

Aplikacion per punesim

Shkarko