Konkurs i Brendshëm

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan, shpall KONKURS:

konkurs i brendshëm -shqip

Shkarko

Konkurs i brendshem - Serbisht

Shkarko