Konkurs për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore në revista me faktorë ndikimi për vitin 2018

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në mbështetje të Ligjit nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore Shkencore dt. 28 mars 2013 (Gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe Udhëzimit administrativ nr. 01/2017, dt. 30.01.2017 për mbështetjen financiare për aplikim të fondeve nga  MASHT për botime dhe publikime shkencore në revista me faktorë ndikimi, shpall Konkurs

Konkursi per botime me if finale 2018

Shkarko