Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020

Korrik 5, 2019

Senati i Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, në bazë kompetencave të përcaktuara sipas nenit 99 të Statutit të Universitetit si dhe vendimit të MASHT, nr. 215/01-B  të datës 04.07.2019, vendosi për shpalljen e Konkursin për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020

Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019-2020

Shkarko