Konkurs – për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020

Mars 26, 2019

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 04/L-037, si dhe nenit 48, paragrafi 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan dhe bazuar në vendimet e miratuara nga Senati në mbledhjet XXI dhe XXIX, të mbajtura më datë 19.04.2018 dhe 05.03.2019, Senati i Universitetit merr vendim për të shpallur:

K O N K U R S

Për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020.

Konkursi 2019 Staf Akad. 2019

Shkarko

Konkursi Staf A. Serbisht=2019

Shkarko