Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020

Qershor 17, 2019

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 04/L-037, si dhe nenit 48, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Senati i Universitetit në mbledhjen XXXI, të mbajtur më datë 06.06.2019, merr vendim për të shpallur Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020 

Konkursi Zgjedhje-Rizgjedhje 2019

Shkarko

Forma-e-Referatit-të-Komisionit-vlerësues-për-rizgjedhjen Profesor i Asocuar (Prof.Asoc.)

Shkarko

Forma-e-Referatit-të-Komisionit-vlerësues-për-rizgjedhjen Profesor i Rregullt (Prof.Dr.)

Shkarko