Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2021/2022

Shtator 13, 2021

Duke u bazuar në kërkesat e njësive akademike, Statutin e Universitetit, si dhe Rregulloren për angazhimin e stafit akademik, Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka”, në mbledhjen XXVII, të mbajtur më 10.09.2021, mori vendim për të shpallë Konkurs:

Konkurs përangazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik Kadri Zeka në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2021-2022

Shkarko