Njoftim

Tetor 20, 2018

Senati i UKZ, në mbledhjen e mbajtur me datë 18 tetor 2018, ka miratuar propozimet e Këshillit të Fakultetit Ekonomik, të shpallura në buletinin e përgatitur nga komisioni recensues, pa ndryshime. Afati i ankesës në këtë vendim të Senatit është 8 ditë nga dita e shpalljes.

MSc. Vaxhid Sadriu – Sekretar