Njoftim

Korrik 23, 2015

Në bazë te nenit 42 te Statutit te Perkohshem te Universitetit “Kadri Zeka” dhe ne mbeshtetje te nenit 39 te Ligjit per sherbimin civil te Republikes se Kosoves 03/L-149 mirret Vendim