Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka

Korrik 21, 2020

Lajmrohën studentët e Fakultetit Juridik, se në lëndët E drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Organizatat Ndërkombëtare,  E Drejta Ndërkombëtare Publike, E Drejta Ndërkomëbtare Private, E Drejta e Unionit Evropian, E drejta Ndërkombëtare Humanitare dhe Praktika Gjyqësore e GJEDNJ janë hedhur notat e afatit të qershorit 2020. Studentët që mund të kenë ndonjë problem eventual duhet të lajmërohen brenda afatit të përcaktuar kohorë në emailat në vijim:

dukagjin.leka@uni-gjilan.net dhe

selim.daku@uni-gjilan.net

Suksese