Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

Maj 17, 2018
Lajmërohen studentet e vitit te trete dhe të katërtë,të Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan,se ditën e premte me daten 18.o5.2018, do te mbahen ligjeratat në lëndët:Procedure administrative dhe e drejtë  administrative,pjesa e posaçme.
Ne lendën:Procedure administrtative,ligjeratat mbahën nga ora 10,ndersa ne atë:E drejte administrative -pjesa e posaçme,ligjeratat mbahën në ora 12.
Profesori i departamentit kushtetues-administrativ:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA