Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

Janar 7, 2019
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,se kollokviumi i II-(dytë) në lëndën:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën,mbahët me datë 8 Janar 2019.Te drejtë nënshtrimi, në kollokviumin përkatës kanë të gjithë ata student të cilët e kanë kaluar kollokviumin e parë.
Kollokviumi për të dy grupet fillon në ora 10.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA