Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

Janar 10, 2021

Të ndëruar student,

konsultimet  lidhur me rezultatet e kollokviumit të II,në lëndën:T dhe P Parlamentare mbahën ditën e hënë-datë 11 Janar 2021.

1.Grupi i parë nga ora 13-13.30.

2.Grupi i dytë nga ora 13-30-14 dhe

3.Grupi i III nga ora 14-14.30.

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

Ass.Ahmet IMAMI,Cand.PhD

Gjilan-Prishtinë, 10JANAR 2021

P.S.Konsultimet mbahën në lokalet e UKZ-,duke ju përmbajtjur rregullativës anti-kovid!