Rezultatet përfundimtare të procedurës së rekrutimit

Dhjetor 1, 2017

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullores me Nr.02/2010, për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,Universiteti Kadri Zeka –Gjilan  bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisionit Përzgjedhës i Shërbimit Civil të UKZ, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitat: Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit.

Njoftim per kandidatin e sukseshem-web

Shkarko