Njoftim për konsultime – Prof.Shefket Jakupi

Shkurt 7, 2020

Konsultimet me student:
Lënda: Bazat e kontabilitetit , mbahen më 11.02.2020, në ora 10.00, Salla B03
Lënda: Bazat e Kontabilitetit Menaxherial, mbahen më datën 11.02.202, në ora 12, Salla B03

 

Data: 06.02.2020 Prof.Ass.Dr.Shefket Jakupi