Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit

Tetor 1, 2019

Ne baze te Ligjit per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves Nr. 03/L-149, si dhe nenit 22 pika 3 te Rregullores 02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil, njoftojme te gjithe te interesuarit se afati per aplikim per vendet e lira te punes ne Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan, zgjatet per 7 dite kalendarike, gjegjesisht deri me daten 07.10.2019.

Vendet e punes per te cilat zgjatet afati per aplikim jane:
1. Zyrtar i Larte per Marredhenie Nderkombetare – RN00005689, (1 punonjes);
2. Zyrtar i Teknologjise Informative – RN00005691 , (1 punonjes);
3. Zyrtar per Buxhet dhe Financa- RN00005692, (1 punonjes)
4. Zyrtar i Deposl – RN00005690, (1 punonjes)
5. Zyrtar per Sherbime Studentore- RN00005693, (1 punonjes)

Njoftim për zgjatje të konkursit te datës 16.09.2019

Shkarko

Serbisht-Njoftim për zgjatje te afatit te konkursit datë 16.09.2019

Shkarko