Përfaqësues të UKZ po marrin pjesë në punëtorinë në kuadër të projektit QATEK

Nëntor 23, 2021

Përfaqësues të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, respektivisht profesorë nga Fakulteti i Edukimit, Prof. Ass. Dr. Nevrije Ismaili, Prof. Ass. Menzur Neziri, Prof. Ass. Voglushe Kurteshi dhe profesoresha Dritë Kryeziu, po marrin pjesë në punëtorinë, drejt një edukimi fillestar të mësuesve të orientuar në cilësisë për të rritur profesionalizmin e mësuesve në Kosovë, i cili po mbahet në Prishtinë në kuadër të projektit QATEK.

Gjatë kësaj punëtorie, diskutimi po zhvillohet rreth metodologjisë së kërkimit në shkencat e edukimit, rreth planit të zhvillimit të kërkimit institucional dhe individual, rreth mënyrës se si të mbështesni aktivitetin kërkimor kualitativ dhe kuantitativ, metodat e kërkimit, për kriteret e cilësisë në kërkim (vlefshmëria, besueshmëria, objektiviteti, ndjeshmëria), si dhe rreth standardeve etike në kërkimin arsimor.

Ndryshe, projekti QATEK (Drejt një Arsimim Fillestar të Orientuar në Cilësi për Rritjen e Profesionalizmit të Mësimdhënësve në Kosovë), i financuar përmes Programit Erasmus Plus, ka paraparë mekanizma për rritjen e kapaciteteve profesionale të mësuesve edukues në Fakultetet e Edukimit. Midis këtyre mekanizmave, parashikohen masa për të ndihmuar edukatorët e mësuesve të cilët zhvillojnë praktika që pasqyrojnë parimet e cilësisë së mësimdhënies në programet e edukimit të mësuesve të rinj.

Qëllimi i përgjithshëm i programit të ngritjes së kapaciteteve është të ofrojë njohuri, aftësi dhe mjete për edukatorët e mësuesve në mënyrë që të mundësojë kalimin nga praktikat tradicionale drejt praktikave më të përqendruara te nxënësit, të bazuara në praktikë dhe të bazuara në kërkime në edukimin e mësuesve në Kosovë. Programi do të adoptojë filozofinë e fokusimit në nevojat e pjesëmarrësve dhe specifikat e praktikës së tyre profesionale në mënyrë që t’u mundësojë të gjithëve të adresojnë nevojat e tyre dhe t’u mundësojë atyre të kontribuojnë në zhvillimin organizativ në arsim.