Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën ”Ndërmarrësia dhe Liria”

Shtator 6, 2018

Rrjeti Ballkanik i Lirisë është një rrjet rajonal i dedikuar për promovimin e qasjes shkencore për kërkimin e lirë të tregut dhe ngritjen e kapaciteteve relevante jo fitim-prurëse.

Konferenca ”Ndërmarrësia dhe Liria” është një ngjarje që mbledh akademinë, biznesin, studentët dhe jo fitim prurjet për të hulumtuar dhe diskutuar për efektet e tregut të lirë të lirisë dhe zhvillimit të ish shteteve totalitare për herë të parë në historinë e Ballkanit. Veprimtaria tre ditore që do të mbahet në nëntor 2018 në Sarajevë, do të mbledhë rreth 100 pjesëmarrës.

Autorët e zgjedhur do të paraqesin punën e tyre në Sarajevë në panelin e dedikuar autorëve të cilat do të publikohen në procedurat e mëtutjeshme të konferencës.

Bashkangjitur keni thirrjen për publikime, në të cilën mund të gjeni informacione të hollësishme.

Konferenca Ndermarresia dhe Liria