UKZ hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2019/2020

Korrik 5, 2019

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka hapur konkursin  për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve bacelor, për vitin akademik 2019/2020.

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor ofron gjashtë programe studimi.

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan në studimet baçelor respektivisht në Fakultetin e Edukimit programi Fillor dhe Parashkollor, Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik në programet Banka Financa dhe Kontabilitet,  programin Menaxhment dhe Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, do të regjistrojë  925  studentë të rregullt në studime baçelor . Nga  numri i përgjithshëm  i  përcaktuar, Universiteti do të regjistrojë deri në 12 %  studentë të rregullt nga komuniteti jo-shumicë. Po ashtu , në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT-i, mund të pranohen edhe kandidatët nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja,  2% e kandidatëve për secilin departament apo program të fakulteteve veç e veç, kurse 1 % e kandidatëve nga Mali i Zi. Po ashtu, në bazë të kuotave, mund të pranohen edhe 2 %   e kandidatëve nga Shqipëria dhe Maqedonia, për secilin departament apo program të fakulteteve veç e veç.

Të drejtë pranimi në Universitetin  “Kadri Zeka”  kanë të gjithë kandidatët kosovarë, të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme në Kosovë apo jashtë Kosovës dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer.

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve afatet e konkursit janë si vijon:

Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 05.07.2019 deri më 15.07.2019 nga ora 9.00 deri në orën  16.00

Njoftimet dhe oraret për vendin ku do të mbahen provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse, si dhe në ueb-faqet e universitetit.

Provimi pranues do të mbahet më  18.07.2019.

Detajet lidhur me kohën  e mbajtjes së provimit pranues sipas njësive akademike do të shpallen në ueb faqen e universitetit më datë 17.07.2019

Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më 22.07.2019 në fakultetet përkatëse si dhe në ueb-faqen e universitetit.

Për informata më të hollësishme, vizitojeni faqen zyrtare: www.uni-gjilan.net