Vendim i komisionit për shqyrtimin e ankesave në lidhje me konkursin për angazhim të personelit akademik për semestrin dimëror 2016/2017

Nëntor 8, 2016

Komisioni për shqyrtimin e ankesave në lidhje me konkursin për angazhim të personelit akademik për semestrin dimëror 2016/2017 në përbërje:

  1. Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi – kryetar
  2. Prof. Ass. Dr. Dukagjin Leka – anëtar
  3. Prof. Ass. Dr. Refik Kryeziu – anëtar

në takimin e mbajtur më 07.11.2016, mori:

V E N D I M

Kandidatëve të poshtëshënuar u janë PRANUAR ankesat pjesërisht.

Nr Emri Mbiemri Pranohet Vërejtje

Fakulteti i Edukimit

1 Pajtim Bytyqi Ankesa i pranohet pjesërisht Kandidatit i kërkohet të paraqitet në UKZ
2 Veli Kryeziu Ankesa i pranohet pjesërisht Kandidatit i kërkohet të paraqitet në UKZ
3 Arbona Xhemajli Ankesa i pranohet pjesërisht Kandidatit i kërkohet të paraqitet në UKZ

Kandidatëve të poshtëshënuar u janë REFUZUAR ankesat

Nr Emri Mbiemri Refuzohet Vërejtje

Fakulteti i Edukimit

4 Tahir Arifi Refuzohet
5 Arbenita Kërqeli Refuzohet
6 Fadil Latifi Refuzohet
7 Arben Keka Refuzohet
8 Qemajl Beshtica Refuzohet
9 Ramadan Dërmaku Refuzohet
10 Emine Shkodra Refuzohet
11 Magbule Xhemaili Refuzohet
12 Valmira Baftiu-Rushiti Refuzohet
13 Përparim Kqiku Refuzohet
14 Florentina Hamidi Refuzohet
15 Jyksel Gjinolli Sylejmani Refuzohet
16 Doruntinë Zogiani Refuzohet  

Fakulteti Ekonomik

17 Refik Hasani Refuzohet
18 Egzona Alidema Refuzohet
19 Fatlume Xheladini Behluli Refuzohet
20 Ali Xhelili Refuzohet
21 Shaqir Rexhepi Refuzohet

Fakulteti Juridik

22 Avni Rudaku Refuzohet
23 Isuf Ahmeti Refuzohet

 

Gjilan, 07.11.2016

 

Prof.Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi

     Kryetar i Komisionit