Vendim i Rektorit Prof. Dr. Bajram Kosumi për raportin e punës një vjeçare

Mars 30, 2021

Duke u mbeshtetur në dispozitat e nenit 25 paragrafi 1 dhe neneve 216, 217, 218 dhe 219 të Statutit të Universitetit ‘’ Kadri Zeka’’ Gjilan , Rektori Prof. Dr. Bajram Kosumi, merr vendim për formimin e komisionit për hartimin e raportit të punës një vjeçare, të cilin do ta miratoje Këshilli Drejtues.

Gjeni të bashkangjitur vendimin.

Vendim i formimit te komisionit per raportin nje vjeçar te punes