Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2014/2015

Dhjetor 10, 2014

Studentët përfitues të bursës universitare janë të obliguar që urgjentisht t’a sjellin letërnjoftimin dy kopje dhe kartelën e bankës me numër të xhirollogarisë personale dy kopje, në zyren nr. 6 deri me dt 11.12.2014 prej ores 8:00-12.00