Vendim për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studime Master

Shtator 10, 2019

Senati i Universitetit ”Kadri Zeka” në Gjilan në mbledhjen e XXXIII-të të mbajtur më 29.07.2019, ka marrë vendim që niveli A2 I njohjes së gjuhëve të huaja të zbatohet si kusht për regjistrimin e studimeve Master, në Universitetin “Kadri Zeka”

Sipas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 03/2018, gjuhë të huaja në programin e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë konsiderohen: Gjuha angleze, Gjuha frënge, Gjuha gjermane, Gjuha italiane dhe Gjuha spanjolle.

Vendim per njohjen e gjuheve te huaja per regjistrim ne studimeve Master