Vendimet e Këshillit të Fakultetit për kërkesat e studetëve për vazhdim të studimeve dhe pagesa të semestrave në UKZ – Fakulteti Ekonomik

Tetor 16, 2020

Vendimet e KF te Fakultetit Ekonomik per keresat e studenteve per vazhdimin e studimeve.

Shkarko